2223_40- Visualiseren en documenteren van concrete oplossingen voor particuliere bouwers in het domein van circulair bouwen.

Circulair bouwen wint gaandeweg aan terrein. Toch laat het gros van de (ver)bouwers het principe links liggen. En mensen die wél overtuigd zijn, vinden maar moeilijk informatie en al zeker geen antwoorden op hun specifieke vragen.

Toch hebben heel wat vragen die bouwheren zich stellen bij het ontwerp en de realisatie van hun woning, een circulair antwoord. Maar vaak zijn ze zich daar niet bewust van. Ook adviesgevers waar ze zich toe richten, hebben niet altijd een circulaire reflex. Met het project C-Adviseurs willen wij – dat zijn Vibe en Ecobouwers – adviesgevers in Vlaanderen ondersteunen en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen.

Gelijktijdig willen we bouwheren ontzorgen, zodat ze ook na het advies, aan de slag kunnen gaan. Via Ecobouwers.be en C-bouwers.be bieden we hen tools, inspiratie en gebruiksvriendelijke info aan en wijzen hen de weg naar circulaire producten, diensten, aannemers en architecten.

Lees verder

2223_36- Hoe ziet een kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit en hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp? (onderzoek op Avelgem)

Intercommunale Leiedal startte in 2020 met het masterplan voor het centrum van Avelgem. Er werd onderzocht in welke mate Avelgem nood heeft aan een ruimtelijk beleidsplan, ter vervanging van haar structuurplan. Om het masterplan op te maken van de hoofdkern van Avelgem werden de bestaande visiedocumenten afgetoetst aan de toekomstige ruimtelijke uitdagingen.

Het masterplan stelt een netwerk van trage doorsteken voor dwars op de steenweg en dwars op de scheldevallei. Aan deze belangrijke verbindingen worden groenruimte en ruimte voor water gekoppeld. Daarnaast werden percelen met ontwikkelingspotentieel naar voren geschoven omwille van de meerwaarde die ze kunnen hebben voor het hele dorp. Deze nieuwe ontwikkelingssites bieden de kans om het woonaanbod in het dorp te diversifiëren, kernversterkend programma strategisch te introduceren en de relatie tussen het dorp en de Scheldemeersen te herdenken door te bouwen aan de rand. De eerste lijnen zijn uitgezet, maar hoe ziet zo’n kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit? En hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp?

Lees verder

2223_35- De minimale woonoppervlakte in Brugge is 33m². Dat staat vast. Hoe gaan we met minimale woonoppervlakte om bij nieuwe woonvormen?

De minimale woonoppervlakte die Vlaanderen oplegt is naar Brugse normen veel te beperkt. Om kwaliteitsvol permanent te wonen is volgens ons 33m² een absoluut minimum. Bij nieuwe woonvormen worden ruimtes gedeeld en is de woonoppervlakte niet meer duidelijk te bepalen.

We hebben nood aan een nieuw kader.

33m² blijft sowieso de minimale oppervlakte voor permanent wonen.

Lees verder

2223_34- Maak wervende en inspirerende toekomstbeelden van de Stad Brugge: straten, pleinen, parken, wijken die klimaatneutraal en klimaatrobuust zijn.

De Stad Brugge heeft een klimaatplan 2030 onder de noemer ‘BruggeNaarMorgen’. Dit plan omvat lokale doelstellingen om Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken. De stad Brugge wil graag inspirerende en wervende toekomstbeelden die Bruggelingen helpen verbeelden hoe wijk, straat, park, plein van de toekomst er uit ziet.

Dit veronderstelt interventies die de potenties van hernieuwbare energie, zachte fossielvrije stadsmobiliteit mogelijk maken, maar ook tegelijk ruimte geven voor extra groen, waterbuffering, lokale en plantaardige voeding en zoveel als mogelijk circulair ontworpen zijn.

Lees verder

2223_33- Wat als…Brugge de afgelopen 50 jaar op dezelfde stedenbouwkundige leest was geschoeid als de rest van Vlaanderen? Of Brugge voorbij de postkaart.

Hoe zouden de meest iconische stadslandschappen van Brugge er vandaag uitzien zonder de halve eeuw erfgoedreflex van het Brugse bestuur, de dienst Monumentenzorg en de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon?

Waren de reien dan vergelijkbaar met de dijk van Blankenberge of zou het eerder met de Gentse Ajuinlei te vergelijken zijn? Opdracht: maak Brugge als elke andere Vlaamse binnenstad.

meer info: christophe.deschaumes@brugge.be

2223_19- Hoe maken we een integraal model levensecht bruikbaar voor alle belanghebbenden (bewoners, steden en gemeenten, architecten, aannemer, … )?

Integrale modellen worden opgemaakt in Infraworks, echter creëren we hiermee geen levensechte beelden/ filmpjes/ digital twins. Hoe linken we integrale modellen met game engines? Waarom maken we tussenstappen in pakketten als 3ds Max?

Lees verder

2223_6- Hoe kan de Sint-Jan De Doperkerk in Helkijn flexibel ingericht worden voor een nevenbestemming?

Het onderzoek heeft als doel gerichte inrichtingswerken/renovatiewerken uit te voeren binnenin de Sint-Jan De doperkerk (Helkijn) dat betrekking heeft op een flexibel nevengebruik van de kerk.

Daar het gaat om een specifiek karakteristiek beschermd monument is de keuze voor bepaalde technieken een uitdaging. Deze keuze dient met de nodige aandacht te gebeuren voor de erfgoedwaarde en geschiedenis van de kerk.

Lees verder

2223_4- De omgeving rond de Gentse Sint-Jacobskerk heruitvinden zodat duurzame mobiliteit, vergroening, markt-, feest- en ontmoetingsfuncties gecombineerd worden.

Deze centrale plek in Gent is toe aan een grondige heraanleg.
GMF wilt het stadsbestuur motiveren om de voorbereiding van die heraanleg op te starten, en wenst dat het bestuur de lat hoog legt.

Dat doen we onder meer door de Gentenaars te doen dromen van een ambitieuze heraanleg, met water en groen, met doorgedreven aandacht voor toekomstbestendige materialen, duurzame mobiliteit etc.

Daarvoor hebben we creatief denkende ontwerpers nodig die hun ideeën op visueel sterke en meeslepende manier kunnen voorstellen.

meer info: bouke@gentsmilieufront.be

2223_3- Visualisatie van het Romeins castellum in het straatbeeld van Oudenburg

Stad Oudenburg kent een rijk verleden. De ondergrond van Oudenburg huist dan ook bijzonder veel boeiende archeologische sites. Zo toonden archeologische opgravingen reeds aan dat er een belangrijk Romeins castellum in de ondergrond verborgen is.

Doordat het archeologische erfgoed zich onder de grond bevindt, is het echter onzichtbaar en daardoor moeilijk beleefbaar. Er leeft dan ook een wens om het ruimere publiek op een tastbare manier met dit erfgoed te laten kennismaken.

Lees verder

2223_2- Onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van de duiventoren van de voormalige Sint-Pietersabdij van Oudenburg.

Stad Oudenburg restaureert momenteel de abdijhoeve van de voormalige Sint-Pietersabdij van Oudenburg. De duiventoren maakt onderdeel uit van deze hoeve en kent sinds 1975 een bescherming als monument.

Welke rol kan de duiventoren binnen deze site op zich nemen? Welke invulling(en) kan (kunnen) er aan gegeven worden die rekening houd(t)(en) met maatschappelijke noden of met andere relevante thema’s zoals bijvoorbeeld publieke toegankelijkheid, streekontwikkeling, duurzaamheid…. Hoe kan deze invulling uitgewerkt worden zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de erfgoedwaarde van het gebouw en van de site.

meer info: info@polderrand.be; joke.meerkens@oudenburg.be

2223_1- Casino van Blankenberge – herbestemmingsonderzoek.

Er is opnieuw de intentie om de casino van Blankenberge af te breken en nieuw herop te bouwen. Volgens onze informatie zou het oorspronkelijke art-déco gebouw (weliswaar verminkt) bewaard zijn achter de postmoderne verbouwingsingrepen uitgevoerd tijdens de jaren 1990.

Het onderzoek zal aangeven als er effectief reconstrueerbare art-déco elementen bewaard zijn en als het behoud van het gebouw kan bijdragen tot de revalorisatie van het art-deco erfgoed in Blankenberge.

meer info: b.delaey@telenet.be