2324_43- We willen graag een ‘didactisch schaalmodel’ waarmee we Bruggelingen informeren wat een circulaire stad is en hoe je daar zelf ook toe kan bijdragen.

Brugge wil een circulaire stad zijn en heeft daartoe een visietekst ontwikkeld. We willen een didactische schaalmodel maken van een (fictief) stuk stad waar je kan ervaren/zien wat dat inhoud: hergebruik van reststromen, sluiten van energie/waterkringen, refuse/reuse/repair/recycle strategieën, …

Lees verder

2324_51- Onderzoek naar de ecologische FOOTPRINT van een project. Wat zijn de verschillende actoren om een ecologisch mindset en duurzaam denken in kaart te brengen. Dit getoetst op lopende projecten om zo een toepassing te handhaven voor de toekomstige projecten.

Adhv een casestudie – Het Gentse Design Museum, onderzoek verrichten naar de actoren om een goede ecologische footprint te bekomen.

Hoe energiezuinig is dit gebouw nu echt?
Hoeveel bomen worden er gekapt voor het bouwen van het museum?
Hoe ecologisch gebeurt de ontbossing?
Hoeveel transporten worden hiervoor georganiseerd?
Hoe ecologisch zijn deze transporten?
Hoe ecologisch denken/werken ze in de omliggende Europese landen en is dit toepasbaar bij ons? (ifv transport/ontbossing/…)

Lees verder

2324_42- Onderzoek naar mogelijke (betaalbare) EPC-oplossingen bij bestaande grootschalige (+10mio€) residentiële renovatieprojecten, waarvan de gevels en funderingsvloeren nog niet geïsoleerd werden.

Bestaande projecten (woonblokken) moeten verplicht renovatie ondergaan om te voldoen aan de toekomstige EPC-eisen. Het is niet evident om deze bestaande residentiële projecten beter te isoleren.

Een onderzoek naar mogelijke (betaalbare) oplossingen in verschillende bestaande situaties is nuttig.

Bestaande project (woonblokken) moeten verplicht renovatie ondergaan om te voldoen aan de toekomstige EPC-eisen. Het is niet evident om bestaande woningen beter te isoleren. Een onderzoek naar mogelijke (betaalbare) oplossingen in verschillende bestaande situaties is nuttig.

We merken in praktijk dat hier vaak zeer hoge kosten verbonden zijn bij de werken om de  huidige isolatienormen bij een renovatie van dergelijke grootteorde uit te kunnen voeren.

Lees verder

2324_49- Welke essentiële factoren beïnvloeden de acceptatie en implementatie van alternatieve bouwmethodes en materialen in de Belgische bouwsector.

En op welke manier kan de ’trial and error’-architectuurpraktijk doeltreffend worden geïntegreerd als een leer- en verbeteringsstrategie voor aannemers met bijzondere aandacht voor het belang van bouwdetails als stimulans van innovatie?

Lees verder

2324_14- Hoe gaan we om met water als kostbaar goed?

Water is een kostbaar goed. De laatste zomers worden we er meer en meer mee geconfronteerd. Het dwingt ons om anders naar watergebruik en -verbruik te kijken.

Klassiek ligt de nadruk op regenwaterrecuperatie voor huishoudelijke toepassingen. Dit is een goede strategie om te voorkomen dat regenwaterafvoeren en riolering overbelast geraken. Het zorgt ook dat de vraag naar drinkbaar water daalt. Maar, volgens ons is dit niet voldoende.

Lees verder

2324_44- NXT ONE.

Ontwikkeling van en onderzoek naar een standaardwoning waarbij betaalbaarheid het leidmotief zijn. Aspecten als betaalbaarheid, energieneutraliteit, bouwmethodiek en logistiek worden nader onderzocht in functie van het bouwen van een proof-of-concept. Het project wordt begeleid door de ontwerper en de ontwikkelaar en speelt dus zowel op vlak van concept als op vlak van uitvoerbaarheid en verkoopbaarheid.

Lees verder

2324_38- Ontwikkelen van een duurzame materialenbibliotheek (zowel fysiek als digitaal) voor de studenten Built Environment, Bouwkundig Tekenen en Toegepaste Architectuur.

Welke materialen horen thuis in een duurzame materialenbibliotheek (zowel
bouwmaterialen als infrastructuur als materialen voor de inrichting van het openbare
domein)?

Welke categorieën zijn er en hoe deel je de materialen in deze categorieën
in? Welke eigenschappen moeten er beschreven en opgesomd worden? Op welke
manier kan je een fysieke materialenbibliotheek ontwikkelen en effectief uitvoeren?
Hoe ziet deze eruit? (Welke referenties zijn er van materialenbibliotheken?)

Welke partners moet je daarbij betrekken? Hoe koppel je dit aan een digitale
materialenbibliotheek, zodat deze voor alle studenten toegankelijk is? Hoe hou je dit
up-to-date?

Lees verder

2324_34- Hoe kunnen we circulair bouwen verwerken in BIM door het ontwikkelen van handige tools.

Algemeen met behulp van een voorbeeldproject te bekijken hoe circulariteit kan aangepakt worden.

Welke materialen kunnen waar gerecupereerd worden?

Welke biobased materialen kunnen gebruikt worden? Zijn er nog andere principes van circulair bouwen die kunnen toegepast worden op het project?

Hoe kan deze studie verwerkt worden in het BIM model? Onderzoek naar handige tools om circulariteit te integreren in Archicad.

Lees verder

2324_07- Haalbaarheidsstudie naar een polyvalent gebruik van de oude pastorie van Kortemark

De 18de-eeuwse pastorie van Kortemark bevindt zich te midden van een ommuurde tuin van ongeveer 3000m².

Deze vormt zowel een oase van rust in het centrum als een levendige hub tijdens diverse activiteiten. Op de site zijn al verschillende verenigingen actief, elk met hun eigen behoeften.

De vraag is om deze behoeften in kaart te brengen en te onderzoeken hoe ze optimaal kunnen functioneren op deze pastoriesite en met elkaar kunnen worden geïntegreerd.

Lees verder

2324_09- De modernistische school ’de Linde’ nu Freinetschool ’Context’ van Axel Ghyssaert.

Het na-oorlogs Modernisme in Vlaanderen situeert zich tussen 1958 (wereldtentoonstelling) en 1973 (oliecrisis). Deze twee data zijn nauw verbonden met enkele architecturale kenmerken van deze periode:

Van 1945 tot 1958 kende België een grote economische bloei. Reden: ons land, relatief gespaard tijdens WOII, was de motor voor de ons omliggende landen die wel zwaar geleden hadden. Zo durfde ons land als eerste na de oorlog het aan om een wereldtentoonstelling te organiseren. Het thema was het geloof in een ongebreidelde vooruitgang! Een nieuwe wereld vol van innovaties! Een wereld van onbelemmerde vrijheid. De bouwkundige plannen in deze tijd getuigen van eenzelfde openheid, grondgebonden en -verslindend, open naar de natuur en niet getemperd door enig stedenbouwkundig voorschrift. In 1973 komt hier een eind aan, de gebouwen bleken energieslokoppen en hun open grondplannen moesten aangepast worden. Grond werd duur en de waarde van de gebouwen is nu vele keren lager dan de speculatieve waarde van hun terrein.

Deze school is zeker een voorbeeld hiervan!

Lees verder

2324_10- Onderzoek naar een prototype van een modulaire demo-kiosk voor ruimtelijk veldwerk.

Om ons veldwerk te versterken wensen we een (met de fiets verplaatsbare) kiosk te bouwen om in wijken infomomenten te organiseren over kwalitatieve kernversterking door het activeren van onderbenutte ruimte.

De kiosk dient dan ook zelf enkele interessante mogelijkheden te demonstreren zoals modulair en circulair verbouwen, inpassen in omgeving, vergroenen, …

Lees verder

2324_13- Is de output van designLCA, de gratis plugin bij Archicad, gelijk aan deze van de TOTEM-tool? Zijn alle LCA-berekeningen overal hetzelfde? Thema: LCA in BIM.

Ontwerp- en uitvoeringsfase wordt elk te renoveren en nieuw te bouwen gebouw voor de Vlaamse overheid afgetoetst aan GRO, de Vlaamse duurzaamheidsmeter.

Eén van de te calculeren parameters betreft de Life Cycle Assessment, de meting van de milieu-impact van gebouwen en onderdelen ervan.

Standaard schrijft de Vlaamse overheid voor de TOTEM-tool te gebruiken, Tool to Optimize the Total Environmental impact of Materials. Echter blijkt de BIM-module van TOTEM bij evolutie van voorontwerp naar complexere uitvoeringsmodellen niet meer de correcte berekeningen te maken. I.p.v. alles handmatig te berekenen, kunnen we ons wenden tot designLCA, een gratis plugin in Archicad die onder andere de CO2-uitstoot, energie-efficiëntie en hoeveelheid afval van het ontwerp uitmeet, live in Archicad. Maar zijn de resultaten dan nog hetzelfde? M.a.w. zijn de ijking en data waarop TOTEM en designLCA zich baseren dezelfde?

Lees verder

2324_16- Houtbouw in de hoogte.

Er is steeds meer interesse in houtbouw. Wanneer we in de hoogte willen bouwen, komen we verschillende technische randvoorwaarden tegen die een impact hebben op de haalbaarheid (brandweerstand, akoestiek, kostprijs, dimensies,…).

Er is steeds meer interesse in houtbouw. Wanneer we in de hoogte willen bouwen, komen we verschillende technische randvoorwaarden tegen die een impact hebben op de haalbaarheid (brandweerstand, akoestiek, kostprijs, dimensies,…).

In het buitenland kennen we reeds enkele referenties, in eigen land nog niet. In Antwerpen Nieuw Zuid wou de Japanse architect Shigeru Ban een hoogbouw bouwen, volledig met een houten structuur. Hij heeft het project moeten aanpassen naar een hybride structuur omdat de brandweereisen te veel beperkingen oplegden.

Lees verder

2324_17- Hoe dient een materialenpaspoort voor infrastructuurprojecten er concreet uit te zien en hoe kan dit best ingevuld worden a.d.h.v. BIM?

De bouwsector is reeds enkele jaren in een duidelijke transitie naar meer circulariteit/hergebruik van materialen.

Ondanks de goede intenties, is er vaak nog te weinig informatie over de bestaande materialen en constructies waardoor het risico op hergebruik te groot is en er toch noodgedwongen gekozen wordt voor nieuwe materialen.

Een duidelijk materialenpaspoort ondervangt dit probleem en maakt het bovendien mogelijk om via een materialendatabank uitwisseling van circulaire materialen tussen verschillen partijen via vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Een materialenpaspoort omvat data die uit verschillende bronnen moet gehaald worden en up-to-date moet gehouden worden. Voor gebouwen zijn er reeds verschillende initiatieven opgestart om hier tot een uniforme aanpak te komen (vb. Madaster, MatBim, …), voor infrastructuurprojecten zijn er tot vandaag geen duidelijke richtlijnen.

Lees verder

2324_21- BUILD – DEBUILD – REBUILD

BLAF Architecten onderzoekt momenteel hoe ze een recent gebouwde passiefwoning kunnen demonteren en opnieuw kunnen opbouwen tot een nieuwe passiefwoning.

Voor elk gebruikt materiaal of component wordt hergebruik onderzocht of gezocht naar een waardevoller (economischer en ecologischer) alternatief.

BLAF maakt zich zorgen over de herbruikbaarheid en recycleerbaarheid van het hedendaags gebouwd patrimonium met de traditionele bouwmethodieken zoals de spouwmuur. Daarom is er een continue zoektocht naar duurzamere hybride bouwmethodieken in eigen projecten. Met veel zelfkritiek onderzoekt BLAF hoe een eigen recent gebouwd project gedemonteerd en heropgebouwd kan worden.

Lees verder

2324_22- 50 WAYS TO BUILD A WALL!

BLAF architecten stelt de traditionele bouwmethodieken in vraag omdat ze niet reageren op de duurzaamheidsproblematiek. Daarom is er een continue zoektocht naar duurzamere hybride bouwmethodieken in eigen projecten.

Een 50 tal verschillende gebouwde wandsamenstelling worden geëvalueerd en gepresenteerd.

Lees verder

2324_30- Hoe kunnen we ‘biophilic design’ opschalen in de huidige Vlaamse bouwwereld?

Biophilic design is een zintuiglijke manier van ontwerpen waarbij het belangrijk is om onze connectie met de natuur te herstellen.

Meer en meer tijd spenderen we binnen door, terwijl natuur heel wat voordelen heeft voor onze productiviteit, concentratie, stressniveau en algeheel welzijn.

Daarom worden in biophilic design natuurlijke elementen geïntegreerd in onze binnenomgeving.

Lees verder