2223_39- Hoe kan de opmaak van vergunningsplannen efficiënter/automatischer gebeuren dankzij het gebruik van CAD- en GIS-programma’s?

Om de Ring rond Antwerpen rond te maken en de Oosterweelverbinding definitief vast te leggen, werd in 2020 een eerste vergunningsaanvraag goedgekeurd. Deze eerste vergunning bevatte een hoofdtracé van de geplande werken. Om de werken concreet uit te voeren werd elk onderdeel van de verbinding verder in detail ontworpen. Deze verdere detaillering en uitvoering van de werken zorgen voor aanpassingen aan het goedgekeurd plan, waardoor er momenteel nog 10tallen bijkomende vergunningsaanvragen worden ingediend. Deze aanvragen worden binnen de afdeling Omgevingsintegraliteit opgemaakt door o.a. de samenwerking van het tekenteam en het vergunningenteam. Het tekenteam zorgt voor de opmaak van de vergunningsplannen op basis van de nieuw ontworpen toestanden. Binnen deze teams zijn we ook bezig met een GIS-platform te ontwikkelen om snel GIS-analyses van de nieuwe ontwerpen te creëren om in de verantwoordingsnota (B26) te gebruiken. Aangezien dit gelijkaardige vergunningsaanvragen zijn, zou een automatisering van de opmaak van deze vergunningsplannen en GIS-analyses mogelijk zijn. Een stage binnen het tekenteam van Lantis is dan ook sterk aangeraden om deze onderzoeksvraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

meer info: christophe.goffi@lantis.be

2223_37- Hoe kunnen wij gestructureerde gegevens opzetten waarmee wij onze interne doelstellingen kunnen bereiken en effectief kunnen communiceren met externen?

Elk bouw/renovatie/sloop project brengt een aanzienlijke hoeveelheid gegevens met zich mee die moeten worden gedefinieerd, beheerd en gebruikt.

Om de juiste informatie op het juiste moment te kunnen gebruiken, moeten deze gegevens worden gestructureerd. Hoewel iedereen het hierover eens is, is het moeilijker om een consensus te vinden over de manier waarop dat moet gebeuren.
Hieruit kan worden afgeleid dat de uitdaging niet beperkt blijft tot het invoeren en structureren van de gegevens die voor hen van belang zijn op de manier die hun het meest geschikt lijkt voor hun behoeften. De kern van de uitdaging ligt vooral in de efficiëntie van de uitwisselingen en in de samenwerking tussen de belanghebbenden.

Lees verder

2223_36- Hoe ziet een kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit en hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp? (onderzoek op Avelgem)

Intercommunale Leiedal startte in 2020 met het masterplan voor het centrum van Avelgem. Er werd onderzocht in welke mate Avelgem nood heeft aan een ruimtelijk beleidsplan, ter vervanging van haar structuurplan. Om het masterplan op te maken van de hoofdkern van Avelgem werden de bestaande visiedocumenten afgetoetst aan de toekomstige ruimtelijke uitdagingen.

Het masterplan stelt een netwerk van trage doorsteken voor dwars op de steenweg en dwars op de scheldevallei. Aan deze belangrijke verbindingen worden groenruimte en ruimte voor water gekoppeld. Daarnaast werden percelen met ontwikkelingspotentieel naar voren geschoven omwille van de meerwaarde die ze kunnen hebben voor het hele dorp. Deze nieuwe ontwikkelingssites bieden de kans om het woonaanbod in het dorp te diversifiëren, kernversterkend programma strategisch te introduceren en de relatie tussen het dorp en de Scheldemeersen te herdenken door te bouwen aan de rand. De eerste lijnen zijn uitgezet, maar hoe ziet zo’n kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit? En hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp?

Lees verder

2223_35- De minimale woonoppervlakte in Brugge is 33m². Dat staat vast. Hoe gaan we met minimale woonoppervlakte om bij nieuwe woonvormen?

De minimale woonoppervlakte die Vlaanderen oplegt is naar Brugse normen veel te beperkt. Om kwaliteitsvol permanent te wonen is volgens ons 33m² een absoluut minimum. Bij nieuwe woonvormen worden ruimtes gedeeld en is de woonoppervlakte niet meer duidelijk te bepalen.

We hebben nood aan een nieuw kader.

33m² blijft sowieso de minimale oppervlakte voor permanent wonen.

Lees verder

2223_34- Maak wervende en inspirerende toekomstbeelden van de Stad Brugge: straten, pleinen, parken, wijken die klimaatneutraal en klimaatrobuust zijn.

De Stad Brugge heeft een klimaatplan 2030 onder de noemer ‘BruggeNaarMorgen’. Dit plan omvat lokale doelstellingen om Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken. De stad Brugge wil graag inspirerende en wervende toekomstbeelden die Bruggelingen helpen verbeelden hoe wijk, straat, park, plein van de toekomst er uit ziet.

Dit veronderstelt interventies die de potenties van hernieuwbare energie, zachte fossielvrije stadsmobiliteit mogelijk maken, maar ook tegelijk ruimte geven voor extra groen, waterbuffering, lokale en plantaardige voeding en zoveel als mogelijk circulair ontworpen zijn.

Lees verder

2223_33- Wat als…Brugge de afgelopen 50 jaar op dezelfde stedenbouwkundige leest was geschoeid als de rest van Vlaanderen? Of Brugge voorbij de postkaart.

Hoe zouden de meest iconische stadslandschappen van Brugge er vandaag uitzien zonder de halve eeuw erfgoedreflex van het Brugse bestuur, de dienst Monumentenzorg en de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon?

Waren de reien dan vergelijkbaar met de dijk van Blankenberge of zou het eerder met de Gentse Ajuinlei te vergelijken zijn? Opdracht: maak Brugge als elke andere Vlaamse binnenstad.

meer info: christophe.deschaumes@brugge.be

2223_30- Bio-based veranderingsgericht energetisch renoveren binnen traditionele gemetselde eengezinswoningen: de ontwikkeling van een handleiding voor het opmaken van een veranderingsgericht uitvoeringsdossier.

Hoe kunnen we deze bestaande structuren op een bio-based veranderingsgerichte manier energetisch gaan renoveren met die gedachte dat deze handelingen omkeerbaar moeten zijn in de toekomst zonder downcycling. Waarbij we starten met een analyse van een bestaande typische rijwoning om zo het aanwezige koolstofbudget te bepalen en het re-use potentieel in beeld te brengen.

Lees verder

2223_29- Uitwerken van een protocol voor de ventilatieverslaggever.

Ventilatieverslaggeving is al een tijdje verplicht bij residentiële nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties. Omdat dit voor de bouwheer weer een bijkomende kost is die meestal niet voorzien is binnen het budget, komt het erop aan om de kosten voor de bouwheer zoveel mogelijk te drukken.

Het reduceren van de tijd die de ventilatie-ontwerper/verslaggever per project spendeert ligt hierbij voor een stuk aan de basis. Door het ontwikkelen van een gestandaardiseerde werkwijze/protocol voor zowel het ventilatievoorontwerp als het ventilatie prestatieverslag, kan de geïnvesteerde tijd worden beperkt. 

Lees verder

2223_16- Hoe kan een digital twin ingezet worden bij het onderhoud en beheer van residentieel en professioneel vastgoed?

De digitalisatie van bedrijven in alle sectoren is niet meer weg te denken. Vaak worden de bedrijfsgebouwen echter nog beheerd op ouderwetse en tijdrovende manieren.

Denk aan PDF plannen die afgedrukt worden, brandplannen die niet overeenstemmen met de bestaande toestand, leidingen die niet gekend zijn…

Kan een digital twin hier een oplossing bieden?

Als een bedrijf hiermee begint, hoe wordt dat best geïmplementeerd?

Denk bij de term “bedrijven” heel breed: productiehallen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen…

meer info: guillaume@landmeteropsomer.be

2223_15- Hoe kan een digital twin ingezet worden bij het onderhoud en beheer van ons onroerend erfgoed?

De digitalisatie in de bouw staat niet stil.
Sinds enkele jaren komt het concept “digital twin” sterk aan bod, al is de definitie hieromtrent zeer vaag:

“Het idee van de digital twin is een virtuele representatie van een product dat een integrale rol speelt in onze door technologie gedreven moderne industriële wereld.”

Door middel van BIM (nieuwbouw), 3D scanning/scan2BIM (bestaande gebouwen) en verschillende andere softwareapplicaties, kan een digitaal model van een gebouw gemaakt worden.

Hoe gaan we hier best mee aan de slag?

meer info: guillaume@landmeteropsomer.be

2223_14- Onderzoek naar circulaire gevelopbouwen.

De bouwschil is o.i. één van de belangrijkste circulaire uitdagingen. Het geheel moet voldoen aan verschillende eisen, zoals water- en winddichting, isolatie, natuurlijke lichtinval, akoestiek, brand, integratie van technische installaties (zoals zonwering, ventilatie, elektriciteit,…), binnen- en buitenafwerking,…

Lees verder

2223_12- Met welk stappenplan kunnen we circulaire ambities concretiseren bij infrastructuurprojecten van de Provincie?

Binnen de Provincie Oost-Vlaanderen stellen we een duurzaam beleid voorop maar willen we ook zelf toepassen wat we prediken en dus ook zelf vooruitstrevend(er) zijn in de manier waarop we met projecten (nieuwbouw, renovatie) omgaan.

Het circulair bouwen is onderdeel van een duurzaamheidsbeleid maar heeft vele gradaties en mogelijkheden.

Lees verder

2223_11- Climate Responsive Design voor woningen: starten vanuit primitieve en ingenieuze typologieën en technieken om onze woonvormen te herdenken i.f.v. autarkie.

De stijgende energiekosten en de urgente zorg omtrent het klimaat staan bij de consument lijnrecht tegenover elkaar. Technologische oplossingen voor energiebesparingen in ons woonpark vergen grote financiële inspanningen. Het klimaat moet wijken als het-einde-van-de-maand de primaire bekommernis wordt.

Lees verder

2223_10- Hoe komt regeneratieve ontwikkeling aan bod in de huidige Vlaamse bouwwereld?

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op bovenstaande vraag aan de hand van case studies. Een aantal projecten in Vlaanderen dienen onderzocht te worden en getoetst aan het ontwerp kader van regeneratieve ontwikkeling. Door het opzoeken van informatie, het voeren van interviews en een plaatsbezoek dienen een aantal cases verder uitgewerkt te worden.

Regeneratief ontwerpen en bouwen is de volgende stap voor de bouwsector. Het gaat verder dan de buzz die circulair bouwen, kringloopsluiting en zero impact anno 2022 creëren. Het gaat verder dan de inperking van onze vervuilende impact op de planeet.

Lees verder

2223_9- Hoe kunnen de bewoners van een naoorlogse woonwijk hun woning duurzaam aanpassen op vlak van energie, woonkwaliteit, gezondheid en levensbestendig wonen.

Het project ‘Transformatie van naoorlogse woonwijken’ heeft als doel om via participatie, co-creatie en een doorgedreven ondersteuning de bewoners en het gemeentebestuur richting een toekomstbestendige woonwijk en woning te loodsen.

Het onderzoek behelst het bevragen van de bewoners teneinde een zicht te krijgen op hun wensen, ideeën, …, het technisch uitwerken en verbeelden van de ‘ideale’ toekomstbestendige woning, het opmaken van technische hulpfiches om de bewoners te ondersteunen tijdens het uitvoeren van de werken en eventueel het opsommen van de verschillende subsidiemogelijkheden.

meer info: soetkin.decaluwe@leiedal.be

2223_8- Duurzame ontwerpmethodes: realiseren van een landschapsobservatiepunt, geconstrueerd uit ecologische, gerecupereerde en duurzame grondstoffen.

Site: een uitkijkpunt aan de vijvers van Bellefroid te Leuven.

Het doelpubliek van de constructie is in de eerste plaats de natuur: flora en fauna zijn prioriteit en de mens is slechts te gast. De constructie is opgebouwd uit massieve aardlagen met verschillende samenstellingen. Deze dienen als habitat voor plant en dier. De buitenkant kan en mag verweren. De binnenkant, die publiek toegankelijk is, niet. Langs de binnenzijde moet een duurzame keerwand ervoor zorgen dat de aardlagen niet eroderen.

Lees verder

2223_7- “Werkplek van de toekomst op een duurzame wijze.”

*Welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteit van een werkomgeving te verbeteren?
*Welke mogelijkheden zijn er om werkplekken op duurzame en circulaire wijze aan te passen aan het nieuwe werken?

In ons gebouw gelegen aan de Cornelus Schutstraat hebben onze medewerkers klachten over thermisch comfort (winter en zomer), akoestisch comfort, daglicht en luchtkwaliteit op de gelijkvloerse verdieping.
We wensen te onderzoeken welk een realistisch programma van eisen kan zijn en hoe of welke renovatiebudget hiervoor geraamd moet worden.

CAW Antwerpen heeft circa 700 medewerkers die aan hulpverlening doen. Ze is hiervoor actief op een 45 tal locaties.
We voelen dat onze medewerkers in het post-coronatijdperk snakken naar een beter aangepaste werkomgeving.
Hoe pakken we dergelijke transitie best aan wetende dat we werken met beperkte budgetten en dat we dit graag op milieuverantwoorde manier willen aanpakken.

meer info: stefan.vanloon@cawantwerpen.be