2324_52- Doordat aannemers vaak met verschillende software werken dan de architect verliest men vaak veel tijd aan het overtekenen van de uitvoeringsmodellen. Hoe verwerk je als architect best de deelmodellen van verschillende aannemers die in andere software opgemaakt zijn?

We investeren veel tijd in overtekenen van het uitvoeringsmodel/plannen van de aannemers.
Is er een efficiëntere manier om deze deelmodellen te integreren in ons eigen model? En kan dit ook veralgemeend worden?

Kunnen we deze modellen overnemen en omvormen volgens de tekenconventies van ons bureau en/of de algemene tekenconventies. Of moeten deze overgetekend worden?
Waar ligt de grens van de aansprakelijkheid van de architect dan? Hoe ga je om met de verschillende gebruikte software?

Lees verder

2324_53- In hoe ver kunnen 3D modellen het plan op papier vervangen?

Plannen maken neemt veel tijd in beslag. Hoewel er een 3D model voorhanden is wordt deze nog te weinig gebruikt als communicatiemiddel naar de verschillende partrijen.
In hoe ver kunnen de plannen op papier gereduceerd worden?

Lukt dit ook juridisch om het papieren plan te vervangen? Is dit ook mogelijk met een bouwteam die minder digitaal behendig is? En welke positieve invloeden heeft dit op het op het milieu?

Lees verder

2324_51- Onderzoek naar de ecologische FOOTPRINT van een project. Wat zijn de verschillende actoren om een ecologisch mindset en duurzaam denken in kaart te brengen. Dit getoetst op lopende projecten om zo een toepassing te handhaven voor de toekomstige projecten.

Adhv een casestudie – Het Gentse Design Museum, onderzoek verrichten naar de actoren om een goede ecologische footprint te bekomen.

Hoe energiezuinig is dit gebouw nu echt?
Hoeveel bomen worden er gekapt voor het bouwen van het museum?
Hoe ecologisch gebeurt de ontbossing?
Hoeveel transporten worden hiervoor georganiseerd?
Hoe ecologisch zijn deze transporten?
Hoe ecologisch denken/werken ze in de omliggende Europese landen en is dit toepasbaar bij ons? (ifv transport/ontbossing/…)

Lees verder

2324_12- Uniformisering van bouwmethodieken en -knopen.

Als bouwbedrijf bouwt ARTES geregeld voor de eigen projectontwikkelaar CAAAP in diverse projecten en met verschillende architecten.

Om deze samenwerking te optimaliseren wensen we een soort ‘leidraad’ (incl. visualisaties) uit te werken waarbij er een aanzet wordt gegeven om diverse bouwmethodieken uit te werken. Dit over het hele bouwproces van ruwbouw tot afwerking en zelfs technieken.

Lees verder

2324_17- Hoe dient een materialenpaspoort voor infrastructuurprojecten er concreet uit te zien en hoe kan dit best ingevuld worden a.d.h.v. BIM?

De bouwsector is reeds enkele jaren in een duidelijke transitie naar meer circulariteit/hergebruik van materialen.

Ondanks de goede intenties, is er vaak nog te weinig informatie over de bestaande materialen en constructies waardoor het risico op hergebruik te groot is en er toch noodgedwongen gekozen wordt voor nieuwe materialen.

Een duidelijk materialenpaspoort ondervangt dit probleem en maakt het bovendien mogelijk om via een materialendatabank uitwisseling van circulaire materialen tussen verschillen partijen via vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Een materialenpaspoort omvat data die uit verschillende bronnen moet gehaald worden en up-to-date moet gehouden worden. Voor gebouwen zijn er reeds verschillende initiatieven opgestart om hier tot een uniforme aanpak te komen (vb. Madaster, MatBim, …), voor infrastructuurprojecten zijn er tot vandaag geen duidelijke richtlijnen.

Lees verder

2324_19- Op welke, meest efficiënte wijze kan er een realistisch 3D-model gemaakt worden van de bestaande toestand zodat deze herkenbaar is in een GIM/BIM model.

Het weergeven van een herkenbare omgeving in een 3D-model kan o.a. van belang zijn bij een gesprek met een potentiële klant.

Wanneer deze ‘digitale tweeling’ meteen wordt herkend terwijl we dit op een korte termijn hebben kunnen realiseren kan dit een quick win betekenen.

Dit model kan dan als praatplaat gebruikt worden en later eventueel dienen als de basis van een volwaardige digitale tweeling waar allerlei extra data aan kan vasthangen.

meer info: S.debeer@geonius.be

2324_20- In welke mate kan Revit tegemoetkomen aan de eisen van OTL (Object Type Library) om zo te voldoen aan de hedendaagse richtlijnen die AWV opstelt?

Deze bachelorproef heeft als doel het onderzoeken en demonstreren van een geïntegreerde aanpak voor wegontwerp met behulp van Autodesk Revit, met specifieke aandacht voor het voldoen aan de richtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met betrekking tot Object Type Library (OTL).

Deze proef zal aantonen hoe Revit kan worden gebruikt voor het ontwerpen en documenteren van wegproject in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften van AWV.

meer info: S.debeer@geonius.be

2324_21- BUILD – DEBUILD – REBUILD

BLAF Architecten onderzoekt momenteel hoe ze een recent gebouwde passiefwoning kunnen demonteren en opnieuw kunnen opbouwen tot een nieuwe passiefwoning.

Voor elk gebruikt materiaal of component wordt hergebruik onderzocht of gezocht naar een waardevoller (economischer en ecologischer) alternatief.

BLAF maakt zich zorgen over de herbruikbaarheid en recycleerbaarheid van het hedendaags gebouwd patrimonium met de traditionele bouwmethodieken zoals de spouwmuur. Daarom is er een continue zoektocht naar duurzamere hybride bouwmethodieken in eigen projecten. Met veel zelfkritiek onderzoekt BLAF hoe een eigen recent gebouwd project gedemonteerd en heropgebouwd kan worden.

Lees verder

2324_22- 50 WAYS TO BUILD A WALL!

BLAF architecten stelt de traditionele bouwmethodieken in vraag omdat ze niet reageren op de duurzaamheidsproblematiek. Daarom is er een continue zoektocht naar duurzamere hybride bouwmethodieken in eigen projecten.

Een 50 tal verschillende gebouwde wandsamenstelling worden geëvalueerd en gepresenteerd.

Lees verder

2324_25- Welke visualisaties zijn noodzakelijk in elke fase binnen een bouwproject en welke detailgraad is er bij elk van deze fases vereist?

In elke fase van een bouwproject kan visualisatie van onschatbare waarde zijn.

Het doel is om voor elke specifieke fase (concept/voorontwerp/ontwerp/omgevingsvergunning/aanbesteding/uitvoering) te onderzoeken wat er van een visualisatie wordt verwacht en hoe deze het beste kan worden gemaakt.

Lees verder

2324_26- Automatisatie in relatie met de BIM methodiek voor een makkelijker leven.

In een wereld waarin digitalisering steeds sneller gaat, liggen er opportuniteiten om in te zetten op automatisaties.

Er wordt onderzocht op welke manier er automatisaties ingezet kunnen worden voor het uitwerken van verschillende concepten van een concreet project, met als focus het creëren van de ideale woningomgeving en het bevorderen van een duurzame, leefbare stad. Je gaat aan de slag met programma’s zoals dynamo (onderdeel van Revit en Civil 3D) om visueel te programmeren en toe te werken naar een model waardoor we parametrisch kunnen ontwerpen. Dit betekent dat concepten automatisch uitgewerkt kunnen worden door het instellen van specifieke parameters, zoals wegbreedte of maximale gebouwhoogte.

Lees verder