2223_40- Visualiseren en documenteren van concrete oplossingen voor particuliere bouwers in het domein van circulair bouwen.

Circulair bouwen wint gaandeweg aan terrein. Toch laat het gros van de (ver)bouwers het principe links liggen. En mensen die wél overtuigd zijn, vinden maar moeilijk informatie en al zeker geen antwoorden op hun specifieke vragen.

Toch hebben heel wat vragen die bouwheren zich stellen bij het ontwerp en de realisatie van hun woning, een circulair antwoord. Maar vaak zijn ze zich daar niet bewust van. Ook adviesgevers waar ze zich toe richten, hebben niet altijd een circulaire reflex. Met het project C-Adviseurs willen wij – dat zijn Vibe en Ecobouwers – adviesgevers in Vlaanderen ondersteunen en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen.

Gelijktijdig willen we bouwheren ontzorgen, zodat ze ook na het advies, aan de slag kunnen gaan. Via Ecobouwers.be en C-bouwers.be bieden we hen tools, inspiratie en gebruiksvriendelijke info aan en wijzen hen de weg naar circulaire producten, diensten, aannemers en architecten.

Lees verder

2223_36- Hoe ziet een kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit en hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp? (onderzoek op Avelgem)

Intercommunale Leiedal startte in 2020 met het masterplan voor het centrum van Avelgem. Er werd onderzocht in welke mate Avelgem nood heeft aan een ruimtelijk beleidsplan, ter vervanging van haar structuurplan. Om het masterplan op te maken van de hoofdkern van Avelgem werden de bestaande visiedocumenten afgetoetst aan de toekomstige ruimtelijke uitdagingen.

Het masterplan stelt een netwerk van trage doorsteken voor dwars op de steenweg en dwars op de scheldevallei. Aan deze belangrijke verbindingen worden groenruimte en ruimte voor water gekoppeld. Daarnaast werden percelen met ontwikkelingspotentieel naar voren geschoven omwille van de meerwaarde die ze kunnen hebben voor het hele dorp. Deze nieuwe ontwikkelingssites bieden de kans om het woonaanbod in het dorp te diversifiëren, kernversterkend programma strategisch te introduceren en de relatie tussen het dorp en de Scheldemeersen te herdenken door te bouwen aan de rand. De eerste lijnen zijn uitgezet, maar hoe ziet zo’n kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit? En hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp?

Lees verder

2223_35- De minimale woonoppervlakte in Brugge is 33m². Dat staat vast. Hoe gaan we met minimale woonoppervlakte om bij nieuwe woonvormen?

De minimale woonoppervlakte die Vlaanderen oplegt is naar Brugse normen veel te beperkt. Om kwaliteitsvol permanent te wonen is volgens ons 33m² een absoluut minimum. Bij nieuwe woonvormen worden ruimtes gedeeld en is de woonoppervlakte niet meer duidelijk te bepalen.

We hebben nood aan een nieuw kader.

33m² blijft sowieso de minimale oppervlakte voor permanent wonen.

Lees verder

2223_34- Maak wervende en inspirerende toekomstbeelden van de Stad Brugge: straten, pleinen, parken, wijken die klimaatneutraal en klimaatrobuust zijn.

De Stad Brugge heeft een klimaatplan 2030 onder de noemer ‘BruggeNaarMorgen’. Dit plan omvat lokale doelstellingen om Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken. De stad Brugge wil graag inspirerende en wervende toekomstbeelden die Bruggelingen helpen verbeelden hoe wijk, straat, park, plein van de toekomst er uit ziet.

Dit veronderstelt interventies die de potenties van hernieuwbare energie, zachte fossielvrije stadsmobiliteit mogelijk maken, maar ook tegelijk ruimte geven voor extra groen, waterbuffering, lokale en plantaardige voeding en zoveel als mogelijk circulair ontworpen zijn.

Lees verder

2223_33- Wat als…Brugge de afgelopen 50 jaar op dezelfde stedenbouwkundige leest was geschoeid als de rest van Vlaanderen? Of Brugge voorbij de postkaart.

Hoe zouden de meest iconische stadslandschappen van Brugge er vandaag uitzien zonder de halve eeuw erfgoedreflex van het Brugse bestuur, de dienst Monumentenzorg en de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon?

Waren de reien dan vergelijkbaar met de dijk van Blankenberge of zou het eerder met de Gentse Ajuinlei te vergelijken zijn? Opdracht: maak Brugge als elke andere Vlaamse binnenstad.

meer info: christophe.deschaumes@brugge.be

2223_30- Bio-based veranderingsgericht energetisch renoveren binnen traditionele gemetselde eengezinswoningen: de ontwikkeling van een handleiding voor het opmaken van een veranderingsgericht uitvoeringsdossier.

Hoe kunnen we deze bestaande structuren op een bio-based veranderingsgerichte manier energetisch gaan renoveren met die gedachte dat deze handelingen omkeerbaar moeten zijn in de toekomst zonder downcycling. Waarbij we starten met een analyse van een bestaande typische rijwoning om zo het aanwezige koolstofbudget te bepalen en het re-use potentieel in beeld te brengen.

Lees verder

2223_28- Kosten-batenanalyse van een renovatieproject aan de hand van een BIM-model.

De huidige energiecrisis en de stijgende wil van bouwheren om hun woningen te renoveren brengt een aantal vragen met zich mee. Zo is de bouwheer bezorgd over de stijgende energieprijzen en wil hij eventueel wel investeren in energiebesparende maatregelen.

Daar staat weliswaar een investeringskost tegenover die ook in stijgende lijn is, mede als gevolg van het conflict in Oekraïne. De beslissingen die de bouwheer bij gevolg moet maken zijn niet eenvoudig. Al snel stellen ze zich de vraag welke investeringen nu interessant of rendabel zijn en dewelke niet.

Lees verder

2223_24- Wat is de optimale workflow voor grote projecten tussen BIMcollab en een externe CDE waar de BIM modellen zich bevinden?

Wanneer er in een BIM workflow met BIMcollab gewerkt wordt is dit een goede manier om in een OpenBIM project de communicatie in te richten.

Hiernaast worden BIM modellen uitgewisseld tussen de teamleden. Vanuit BIMcollab zijn er enkele integraties mogelijk naar platformen waar BIM modellen zich kunnen bevinden (een CDE – common data environment).

Lees verder

2223_23- Onderzoek de mogelijkheden voor een LifeCycleAnalyses (LCA) binnen BIM applicatie Archicad of gebaseerd op IFC.

Onderzoek en/of creëer POC voor het maken van een LCA berekening op basis van BIM modellen.
Welke eisen worden hieraan gesteld in NL/BE?

Wat is er nodig voor geometrie/data in het BIM model?

Hoe zorg ik dat de berekening maximaal geautomatiseerd wordt uitgevoerd, zodat bij wijzigingen de LCA verandering inzichtelijk is (dynamisch).

Het onderzoek kan opgesplitst worden in delen:
– onderzoek naar geldende eisen en wensen voor berekening van een LCA voor BE/NL
– onderzoek naar bestaande LCA berekening tools
(student 1)
– onderzoek naar de mogelijkheden van een LCA berekening op basis van een Archicad model
– onderzoek naar de mogelijkheden van een LCA berekening op basis van een IFC export uit Archicad
(student 2)

meer info: lvanosselaer@kubusinfo.nl

2223_21- Kan BIM een meerwaarde bieden bij restauratie ? Welke BIM-toepassingen zijn mogelijk en rendabel ? (3D san, productiemodellen, AR,…)

Hoe kan BIM een meerwaarde bieden bij een aannemer restauratie ?
Hoe moet je omgaan met pointclouds / 3D scans bij restauratie ? Hoe omzetten naar een BIM-model, gezien we hier met complexe vormen omgaan ? Welke software wordt hiervoor het best gebruikt ?

Kunnen ook hier productiemodellen gemaakt worden. Dit om bijvoorbeeld een CNC-machine aan te sturen ?

Is de tijdsinvestering om zo’n productiemodel te creëren aanvaardbaar i.v.m. de geleverde output ?
Andere voordelen of toepassingen van BIM bij restauratie mogelijk ?

Lees verder

2223_20- Hoe zet je bestaand patrimonium efficiënt om naar een BIM model klaar voor facility management?

Een efficiënt beheer van de gebouwen van een hogeschool zoals Howest vergt een doorgedreven facility management.

Met de opkomst van BIM wordt er de laatste jaren veel verwacht van de 7de dimensie (7D) van BIM: het verbeteren van het dagelijks beheer van gebouwen door gebouweigenaars en/of -beheerders. Dit type BIM laat toe belangrijke data zoals de status van het gebouw, reparaties, verbeteringen, garanties, technische specificaties, onderhoud en de dagelijkse werking te beheren.

Het betreft een tweedelig onderzoek: welke informatie koppelt men aan het BIM-model en hoe zetten we het BIM-model om naar een facility model?

Case wordt het complex van de K- en L-vleugel van de Howest-campus Rijselstraat 1. Men vertrekt vanaf het digitaal as-built dossier (deels PDF, deels Autocad) met de architectuur- en techniekenplannen.

Onderzoek wordt gedaan naar:

– Hoe op efficiënte wijze bestaand patrimonium om te zetten naar een eenvoudig BIM-model? Best practises, keuze van tools (vanuit as built, vanuit bestaande toestand …)

– Hoe dit vereenvoudigd model klaar zetten voor facility (basics zoals technisch onderhoud, gebouwbeheer, schoonmaak etc)?

Je wordt ondersteund door de Medewerker Projecten en gebouwen van Howest, Eva Decheiver. Overleg met de projectleider van de aannemer van de in opbouw zijnde campusgebouwen hoort eveneens bij het onderzoek.

meer info: eva.decheiver@howest.be

2223_17- Hoe kan er, in functie van gebouwbeheer, op eenvoudige manier gecommuniceerd worden tussen de architect (coördinator) en de gebouweigenaar (industrie)?

Voor een gebouweigenaar/-beheerder een eenvoudig instrument ontwikkelen om hem de mogelijkheid te geven het facility management op te volgen en aan te vullen, zonder dat hij daar opgeleid personeel moet voor inzetten:

– De eigenaar kan op een eenvoudige manier wijzigingen aanduiden zodat de architect het BIM-model kan updaten.

– De eigenaar kan defecten markeren en krijgt daar een overzicht van zodat herstellingen kunnen worden aangegeven in de software ter attentie van de daartoe bevoegde personen.

– De eigenaar kan via het model al de technieken, brandblussers, branddeuren, enz. zien en de waarden, data, keuringen, onderhoud, enz. via een link naar een server/cloud of in de software opvragen, via pdf-fiches of BIM-properties of…

– De eigenaar kan deze data zelf wijzigen.

– De eenvoud van het systeem is belangrijk. vb, de klusjesman/technieker moet in de mogelijkheid zijn, op tablet, aan te geven waar een lamp stuk is.

Lees verder

2223_14- Onderzoek naar circulaire gevelopbouwen.

De bouwschil is o.i. één van de belangrijkste circulaire uitdagingen. Het geheel moet voldoen aan verschillende eisen, zoals water- en winddichting, isolatie, natuurlijke lichtinval, akoestiek, brand, integratie van technische installaties (zoals zonwering, ventilatie, elektriciteit,…), binnen- en buitenafwerking,…

Lees verder

2223_10- Hoe komt regeneratieve ontwikkeling aan bod in de huidige Vlaamse bouwwereld?

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op bovenstaande vraag aan de hand van case studies. Een aantal projecten in Vlaanderen dienen onderzocht te worden en getoetst aan het ontwerp kader van regeneratieve ontwikkeling. Door het opzoeken van informatie, het voeren van interviews en een plaatsbezoek dienen een aantal cases verder uitgewerkt te worden.

Regeneratief ontwerpen en bouwen is de volgende stap voor de bouwsector. Het gaat verder dan de buzz die circulair bouwen, kringloopsluiting en zero impact anno 2022 creëren. Het gaat verder dan de inperking van onze vervuilende impact op de planeet.

Lees verder

2223_8- Duurzame ontwerpmethodes: realiseren van een landschapsobservatiepunt, geconstrueerd uit ecologische, gerecupereerde en duurzame grondstoffen.

Site: een uitkijkpunt aan de vijvers van Bellefroid te Leuven.

Het doelpubliek van de constructie is in de eerste plaats de natuur: flora en fauna zijn prioriteit en de mens is slechts te gast. De constructie is opgebouwd uit massieve aardlagen met verschillende samenstellingen. Deze dienen als habitat voor plant en dier. De buitenkant kan en mag verweren. De binnenkant, die publiek toegankelijk is, niet. Langs de binnenzijde moet een duurzame keerwand ervoor zorgen dat de aardlagen niet eroderen.

Lees verder

2223_2- Onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van de duiventoren van de voormalige Sint-Pietersabdij van Oudenburg.

Stad Oudenburg restaureert momenteel de abdijhoeve van de voormalige Sint-Pietersabdij van Oudenburg. De duiventoren maakt onderdeel uit van deze hoeve en kent sinds 1975 een bescherming als monument.

Welke rol kan de duiventoren binnen deze site op zich nemen? Welke invulling(en) kan (kunnen) er aan gegeven worden die rekening houd(t)(en) met maatschappelijke noden of met andere relevante thema’s zoals bijvoorbeeld publieke toegankelijkheid, streekontwikkeling, duurzaamheid…. Hoe kan deze invulling uitgewerkt worden zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de erfgoedwaarde van het gebouw en van de site.

meer info: info@polderrand.be; joke.meerkens@oudenburg.be

2223_1- Casino van Blankenberge – herbestemmingsonderzoek.

Er is opnieuw de intentie om de casino van Blankenberge af te breken en nieuw herop te bouwen. Volgens onze informatie zou het oorspronkelijke art-déco gebouw (weliswaar verminkt) bewaard zijn achter de postmoderne verbouwingsingrepen uitgevoerd tijdens de jaren 1990.

Het onderzoek zal aangeven als er effectief reconstrueerbare art-déco elementen bewaard zijn en als het behoud van het gebouw kan bijdragen tot de revalorisatie van het art-deco erfgoed in Blankenberge.

meer info: b.delaey@telenet.be