2223_37- Hoe kunnen wij gestructureerde gegevens opzetten waarmee wij onze interne doelstellingen kunnen bereiken en effectief kunnen communiceren met externen?

Elk bouw/renovatie/sloop project brengt een aanzienlijke hoeveelheid gegevens met zich mee die moeten worden gedefinieerd, beheerd en gebruikt.

Om de juiste informatie op het juiste moment te kunnen gebruiken, moeten deze gegevens worden gestructureerd. Hoewel iedereen het hierover eens is, is het moeilijker om een consensus te vinden over de manier waarop dat moet gebeuren.
Hieruit kan worden afgeleid dat de uitdaging niet beperkt blijft tot het invoeren en structureren van de gegevens die voor hen van belang zijn op de manier die hun het meest geschikt lijkt voor hun behoeften. De kern van de uitdaging ligt vooral in de efficiëntie van de uitwisselingen en in de samenwerking tussen de belanghebbenden.

Hoewel deze uitdaging altijd heeft bestaan, is zij vandaag de dag nog steeds (en zelfs meer) een uitdaging voor de bouwsector, nu het gebruik van BIM toeneemt. Het structureren van de gegevens in de modellen en andere informatiebronnen is cruciaal om het potentieel van BIM ten volle te benutten en zo de sector op weg te helpen naar meer efficiëntie.
In de bouwsector zijn verschillende classificatiesystemen ontwikkeld om de gegevens te helpen structureren. Uit de analyse en vergelijking van deze verschillende classificatiesystemen blijkt dat zij elk beantwoorden aan verschillende doelstellingen en behoeften, hetgeen resulteert in specifieke classificatiestructuren en coderingen. Kortom, geen enkel systeem voldoet aan alle aanbevelingen van ISO 12006-2:2015, waarin staat dat een classificatiesysteem idealiter bruikbaar moet zijn voor alle belanghebbenden bij het project gedurende de hele levenscyclus van het gebouw, en de classificatie van alle soorten informatie mogelijk moet maken.

Een van de taken van het WTCB is aannemers en andere bouwactoren een kader te bieden dat bevorderlijk is voor samenwerking en dus voor de uitwisseling van gegevens. De afdeling “Digitale Constructie” (DICO) en haar cluster hebben een werkgroep opgericht om elementen aan te reiken van een antwoord op het probleem van de gegevensstructurering, aangezien dit probleem een groot deel van de bouwsector treft en meer bepaald projecten die deel uitmaken van een BIM-samenwerking. Zoals gezegd heeft de werkgroep reeds een grondige studie gemaakt van de verschillende classificatiesystemen, waaruit is gebleken dat geen van de systemen door alle betrokkenen bij het project gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw (van het ontwerp tot de ontmanteling/renovatie) kan worden gebruikt en het mogelijk maakt alle soorten informatie (functionele, geometrische, met betrekking tot de kosten en de planning enz.) Dit jaar heeft de werkgroep een nieuw hoofdstuk geopend om het onderzoek voort te zetten. Verschillende leden van de groep werd verzocht mee te delen hoe de gegevens in hun project worden gestructureerd en voor welke doeleinden deze structurering nodig is. Het is al opgevallen dat zij allemaal een combinatie van classificatiesystemen en/of IFC-klassen gebruiken om aan al hun gebruikssituaties te voldoen. Naar het voorbeeld van het onderzoek naar classificatiesystemen wil DICO een onderzoek starten naar de verschillende mogelijke combinaties die aan de ISO 12006-2 norm zouden kunnen voldoen. In het kader van dit onderzoek is het doel van het proefschrift deze combinaties te bestuderen en te verifiëren aan de hand van praktijkgevallen.

meer info: megan.de.prins@bbri.be